REGULAMIN

CEL:
1. promocja dorobku muzycznego polskich artystów,
2. integracja środowiska młodych wokalistów,
3. promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności,
4. umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

UCZESTNICY:
Festiwal przygotowany jest w 5 kategoriach wiekowych dla solistów oraz w 2 kategoriach dla duetów i zespołów wokalnych liczących od 3 do 6 osób, czyli tercet, kwartet, kwintet i sekstet (liczy się data urodzenia uczestnika)
Soliści:
kat. IA. - 8 – 9 lat
kat. IB. - 10 - 11 lat
kat. II. -12 -14 lat
kat. III. - 15 –17 lat
kat. IV. - od 18 lat.
Duety i Zespoły wokalne:
kat. duety i zespoły młodsze ( 8 - 14 lat )
kat. duety i zespoły starsze ( 15+ lat )
REPERTUAR:
Uczestnicy Festiwalu prezentują utwór  tylko i wyłącznie z repertuaru polskiego artysty/zespołu (jako demo)  oraz  w  etapie finałowym wybrany utwór  z listy artystów/zespołów stanowiącej integralny załącznik do regulaminu. (Zakładka wykaz artystów). Utwory muszą być wykonywane w języku polskim.

TERMINY I ZGŁOSZENIA:

Etap I -Eliminacje : 08.01.2024 – 18.02.2024

Eliminacje Aby wziąć udział w festiwalu należy do 18.02.2024 r. wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Festiwalu załączając demo wybranej piosenki , (z wyłączeniem nagrań studyjnych oraz utworów z gatunku disco polo) do oceny w I etapie festiwalu wraz dowodem opłaty bezzwrotnej akredytacji za I etap w wysokości 30 zł. tytułem: I etap Firaleja Gwiazd 2024 + imię i nazwisko uczestnika. Nr konta: WBS Bank nr 97 8015 0004 0035 6136 2030 0001.
 Piosenka może być zaśpiewana z akompaniamentem dowolnego instrumentu muzycznego, podkładu muzycznego lub a cappella. Prawidłowe demo stanowi nagranie, na którym zarejestrowano występ wykonawcy ( dźwięk i wizja).

Formularz dostępny będzie od dnia 8.01.2024 r. na stronie internetowej  www.firalejagwiazd.pl

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej  www.firalejagwiazd.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora - Fundacji Instytut Rozwoju Artystycznego i Festiwalu Firaleja Gwiazd 21 lutego 2023 r.

ETAP FINAŁOWY (PRZESŁUCHANIA):

Finał:  22 - 23  marca 2024 r.
Miejsce II etapu finałowego Festiwalu: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie.

Zakwalifikowani wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa wpłatą bezzwrotnej akredytacji w wysokości 150 zł od uczestnika, (w przypadku zespołów wokalnych akredytacja wynosi 50 zł od każdego członka zespołu) do dn. 6 marca 2024 r. na konto organizatora Fundacji Instytut Rozwoju Artystycznego tytułem: Firaleja Gwiazd 2024 finał + imię i nazwisko uczestnika. Nr konta: WBS Bank nr 97 8015 0004 0035 6136 2030 0001.

Podczas II etapu Festiwalu zakwalifikowani uczestnicy prezentują wybraną przez siebie piosenkę z repertuaru polskiego artysty/zespołu z listy stanowiącej integralny załącznik do regulaminu. Każdy zakwalifikowany uczestnik II etapu jest zobowiązany przekazać organizatorowi podkład muzyczny (w formie elektronicznej) wybranej piosenki prezentowanej w finale. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na jakość techniczną podkładu. Słabe parametry techniczne podkładu obniżają jakość prezentacji artystycznej.

Podkład prosimy przesłać w formie mp3 na adres e-mail organizatora: biuro@fundacjaira.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2024 roku. Niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną, drugim głosem oraz playback, a także z nagranymi chórkami stanowiącymi więcej niż 10 % czasu trwania utworu, jak również "ścianami" chórków w refrenach.
W przypadku podkładów dla zespołów muzycznych niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną, chórkami oraz "drugim głosem".

Harmonogram przesłuchań uczestników  etapu finałowego zostanie podany na stronie internetowej  www.firalejagwiazd.pl oraz na naszych stronach na Facebook'u w dniu
11 marca 2024 r.

piątek 22 marca 2024 r. - przesłuchania finałowe uczestników z kategorii IA, IB i II oraz duetów i zespołów młodszych 
sobota 23 marca 2024 r. - przesłuchania finałowe uczestników z kategorii III i IV oraz duetów i zespołów starszych

GALA FINAŁOWA + WRĘCZENIE NAGRÓD
niedziela 24 marca 2024 r. godz. 14.00

Miejsce Koncertu Laureatów: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie

JURY:
Uczestników Festiwalu oceniać będzie profesjonalne Jury składające się z pedagogów, artystów polskiej sceny muzycznej, aranżerów, producentów muzycznych.
Kryteriami oceny uczestników będą: dobór repertuaru, jakość wykonania i interpretacja, precyzja intonacji, ruch sceniczny, kontakt z publicznością, wrażenie ogólne. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do udziału w ścisłym finale oraz koncercie laureatów odbędzie się w dniach 22 i 23 marca 2024 r.  po przesłuchaniu przez Jury wszystkich finalistów z danej kategorii wiekowej.
NAGRODY: W każdej kategorii wiekowej solistów oraz kategorii duetów i zespołów Jury może przyznać I,II,III miejsce oraz wyróżnienia.
Jury ma możliwość przyznania nagrody specjalnej - "GRAND PRIX" FESTIWALU.
Organizator ma możliwość przyznania nagród dodatkowych dla wybranych finalistów.

Laureaci Festiwalu uhonorowani zostaną nagrodami w postaci statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych oraz specjalnych nagród niespodzianek.
W przypadku nieobecności laureata podczas wręczenia nagród na Gali Finałowej, nagrody oraz statuetki zostaną przesłane drogą pocztową wyłącznie na pisemny wniosek laureata ( prawnego opiekuna ). Koszt przesyłki ponosi laureat festiwalu ( prawny opiekun ).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Organizator Festiwalu uprzejmie prosi aby uczestnicy zakwalifikowani do występów "na żywo" podczas swoich występów byli ubrani odpowiednio do swojego wieku. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani uczestnicy imprezy, goście, publiczność oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę biorąc udział w wydarzeniu poprzez przebywanie na terenie, gdzie odbywa się festiwal. Organizatorowi festiwalu przysługuje pełne prawo bezpłatnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów oraz wizerunku na wszystkich możliwych polach emisji celem promocji swojej działalności. Udział w festiwalu jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych wszystkich wymogów niniejszego regulaminu , a także  wyrażeniem zgody na: filmowanie, fotografowanie oraz rozpowszechnianie powstałego materiału ( który jest własnością  organizatora) w celach promocji działalności Organizatora. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu oraz zakwaterowania  uczestników zakwalifikowanych do II etapu oraz Gali finałowej. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący. W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator.
Organizator festiwalu nie wyraża zgody na rejestrację ( foto, video oraz audio ) przez osoby trzecie nie posiadające akredytacji na wyżej wymienione działania. Wyjątek stanowią rodzice oraz opiekunowie uczestników festiwalu.Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

Szukaj